خواهشمند است وجه خود را به شماره کارت زیر واریز نمایید:

6037-9974-0257-0387

نزد بانک ملی ایران
بنام بابک عمادی نیکو